Algemene informatie Alle bij chiropractie Breda werkende chiropractoren zijn gediplomeerd en gespecialiseerd chiropractor en geregistreerd in het SCN en NCA register, alsmede hebben allen een AGB-code.

Algemene behandelvoorwaarden
Eerste consult en behandelingen:
– U kunt de eerste afspraak en alle andere soorten afspraken uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos annuleren;
– Wij wijzen u erop dat uzelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van onze dienstverlening;
– Als de chiropractor uw klachten, mede aan de hand van een myovisionscan, heeft geanalyseerd en onderzocht, krijgt u direct te horen of chiropractie in uw geval zinvol wordt geacht. Indien wij uw casus in behandeling nemen, zal indien nodig radiologisch beeldmateriaal opgevraagd worden. Uw casus wordt ,alvorens de volgende afspraak plaats vindt, besproken met de andere chiropractoren en een specifiek behandelingsplan wordt voor u opgemaakt.
– De chiropractor heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het dossier en vertrouwelijke informatie;
– Om het optimale uit het behandelingstraject van chiropractie te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de cliënt medewerking verleent en de chiropractor voorziet van informatie aangaande de achtergrond van de pijnklachten;
– De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in het dossier met toestemming van de cliënt;
– Indien de cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling ten allen tijde geschieden. De chiropractor zal dan, als dat mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Betaling
– Afhankelijk van uw persoonlijke pakketkeuze bij uw verzekering, wordt iedereen tot een bepaald bedrag verzekerd;
– Voor alle behandelingen ontvangt u een factuur van de chiropractor;
– De facturen dienen door uzelf voldaan te worden na elke behandeling aan onze balie door middel van pin;
– Vervolgens kunt u deze ter declaratie aanbieden aan uw verzekeringsmaatschappij;
– Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van chiropractie. Per zorgverzekeraar kan dit sterk afwijken;

Algemeen
– Chiropractie Breda houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.
– Behandelingsafspraken die niet nagekomen (kunnen) worden, dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Chiropractie Breda zich het recht voor, 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
– Indien, door omstandigheden, op dezelfde dag van de consultatie het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald, dan dient binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum het bedrag op de rekening van Spine BV (Rabobank 384009042) te worden overgemaakt;
– Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum overgemaakt, dan zal zonder nadere ingebrekestelling, over gegaan worden tot incassomaatregelen;
– Alle gerechtelijke en /of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt.